ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบชุดปฏบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563